Participatie en minimabeleid

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen, dat meer mensen, met of zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning jong gehandicapten (WAJONG).

Het doel van het minimabeleid is de Boxtelaren te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten door een financiële bijdrage te leveren in de kosten van sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten om zo een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Het gaat daarbij om burgers die een minimuminkomen genieten.

Portefeuillehouders zijn Richard Permentier en … (er is een vacature). De portefeuillehouders volgen hoe de gemeente de wet- en regelgeving uitvoert, toetsen nieuw en bestaand beleid en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Om voldoende inzicht te hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zoeken zij daarbij steeds verbinding met organisaties en belanghebbenden die op genoemde beleidsterreinen actief zijn.

Richard Permentier is werkzaam geweest in (beleids)matige functies bij diverse gemeenten en dan specifiek op de terreinen arbeid, participatie en minima.

Adviezen portefeuille Participatie

Welzijnsfonds Boxtel / Stichting Leergeld

Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor leuke en nuttige activiteiten op het terrein van sport, cultuur en recreatie. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners, ook met een laag inkomen, mee kunnen doen met deze activiteiten. Kinderen tot 18 jaar kunnen € 275,- vergoed krijgen per jaar. U kunt zich melden bij loket Wegwijs in Boxtel. Mocht het welzijnsfonds geen uitkomst bieden, dan kunt u een aanvraag doen bij Leergeld Boxtel.